Skanderborg Møntsamlerforening

Vedtægter

 

Home 
Auktion 
Information 
Kontakt os 
Links 

 

[Vedtægter][Foreningshistorie][Download][Artikler][Nyhedsarkiv]

 

Foreningens vedtægter.

§1. Foreningens navn er: Skanderborg Møntsamlerforening.

§2. Foreningens formål er at fremme kundskabet til numismatikken og mønthistorien blandt medlemmerne, samt at støtte oparbejdelsen af disses samlinger.

§3. Formålet søges opnået bl.a. ved afholdelse af møder med foredrag, auktioner, byttehandel, anvisningssalg etc.

§4. Ordinære møder afholdes så vidt muligt én gang i hver måned, dog ikke i juli og august. Øvrige møder skal varsles med mindst 8 dage.

§5. Alle interesserede kan ved henvendelse til bestyrelsen søge om medlemskab af foreningen. Bestyrelsen afgør, om ansøgeren kan tildeles medlemskab.  Hvis medlemskab nægtes og ansøgeren ønsker det, skal beslutningen behandles og godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling med to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. Den afviste ansøger har, indtil generalforsamlingens beslutning foreligger, ingen medlemsrettigheder.

§6. Kontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen og betales ved påkrav.

§7. Foreningens bestyrelse består af 5-6 medlemmer: formand, næstformand, kasserer samt endnu 2-3 medlemmer. Valg til bestyrelsen finder sted på foreningens ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode med nyvalg af 3 medlemmer årligt. På bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen konstituerer den sig. Endvidere vælges årligt 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

§8. Regnskabsåret går fra 1. juli til 30 juni.

§9. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september og skal indvarsles med mindst 8 dage og skal indeholde følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Aflæggelse af revideret regnskab

Indkomne forslag

Valg til bestyrelse

Valg af revisorer

Valg af suppleanter

Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 15. august.

 

§10. Stemmeret udøves af de fremmødte medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra er forslag om eksklusion og vedtægtsændringer samt foreningens opløsning.

§11. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, når bestyrelsen finder det fornødent. Bestyrelsen skal indvarsle, når mindst en trediedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer begærer dette overfor formanden. Reglerne for en ekstraordinær generalforsamling er de samme som for en ordinær generalforsamling hvad angår varsling og stemmeafgivning.

§12. Auktion eller anvisningssalg afholdes mindst to gange årligt. Bestyrelsen kan, hvis den finder behov herfor, indvarsle til flere auktionen eller anvisningssalg. Effekter, der ønskes solgt på auktionen, skal indleveres til bestyrelsen, der kvalitetsbedømmer og fastsætter mindste bud. Effekterne købes ved overbud. Følgende overbud er gældende: 0-50 kr., 2.00 kr., 50-100 kr., 5.00 kr., 100- 10.00 kr. Umiddelbart før hver auktion/anvisningssalg afholdes der eftersyn. Auktioner/anvisningssalg foregår i følge toldvæsnets bestemmelser. Afgift til foreningen af købte og solgte materialer fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§13. Medlemmer, som skønnes at modarbejde foreningens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Dette skal dog godkendes af den først følgende generalforsamling med to trediedele af de fremmødte stemmeberettigede stemmer. Det ekskluderede medlem har, indtil generalforsamlingens beslutning foreligger, ingen medlemsrettigheder.

§14. Ændringer i foreningens vedtægter kan kun finde sted, når to trediedele af de på en ordinær generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer for. Forslag til ændring af foreningens vedtægter skal motiveres ved personligt fremmøde.

§15. Foreningen kan opløses ved en beslutning på en ordinær generalforsamling, når mindst to trediedele af de stemmeberettigede er til stede, og de to trediedele stemmer for en opløsning. Er det nødvendige antal stemmeberettigede ikke til stede, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med foreningens opløsning som eneste punkt på dagordren. Denne ekstraordinære generalforsamling har myndighed som en generalforsamling, og kan med simpel stemmeflerhed vedtage foreningens opløsning og træffe afgørelse om foreningens midler.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 09.01.1973. Ændret 11.09.1973,  06.06.1974,  09.09.1976, 12.05.1977, 03.09.1980, 07.09.1983,  06.09.1989, 05.03.2008.

Bestyrelsen består af:

Formand (møntmand): Jørn Bech

Næstformand: Jørgen Jespersen

Kasserer: John Boserup

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Herluf Wulff, Jørgen Førgaard, Stephen Rindings

[Home][Auktion][Information][Kontakt os][Links]

Copyright © Skanderborg Møntsamlerforening
Sidst ændret 15-08-2004